Изследване степента на харесване на двуизмерни символи – тенденции и закономерности

Резюме. Статията е посветена на изследване на емоционалните реакции при зрително възприятие на различни символи в двумерното пространство. Целта e да се открият критериите, които са водещи при формиране на съответния избор. Проучването е проведено с помощта на авторска анкета с 52 символа, подбрани по различни критерии. Всеки символ се оценява чрез Ликертова скала с … Continue reading Изследване степента на харесване на двуизмерни символи – тенденции и закономерности