Онлайн зависимости

Онлайн зависимостите се реализират основно чрез социалните мрежи и онлайн игрите, които ефективно въздействат чрез някои от факторите, върху които се основава самооценката на личността.


Димитър Галчев 2020