Щастието зависи от самооценката

Човешките потребности

Според Ейбрахам Маслоу щастието се постига след като бъдат задоволени всички човешки потребности, които могат да се обобщят в следните групи:
● Физиологични потребности – храна, вода и др.
● Потребност от сигурност – безопасност, стабилност, закрила, подслон и др.
● Потребност от принадлежност – любов, привързаност, чувство за принадлежност и др.
Потребност от самооценка.
● Потребност от самоактуализация – самоусъвършенстване, развитие на индивидуалния вътрешен потенциал.


Самоактуализация

Самоактуализацията е единствената потребност, породена от стремежа към растеж на личността, а не от дефицит.
Маслоу описва самоактуализацията по следния начин:
● Растежът е сам по себе си възнаграждаващ и въодушевяващ процес, т.е. той е осъществяване на копнежи и амбиции, като например да бъдеш добър лекар; да придобиеш умения, от които се възхищаваш – да свириш на цигулка или да бъдеш добър дърводелец; да постигаш все по-добро разбиране за хората, за вселената или за себе си.
● Самоактуализацията е постоянна реализация на заложбите, способностите и талантите.


Ключът към щастието

Самоактуализацията зависи изцяло от притежанието на компетенции, което е един от факторите, изграждащи самооценката на личността. Когато човек придобие множество компетенции в дадена област и ги прилага, той става компетентен в тази област.
Самоактуализиращите се хора са тези, чиято самооценка е изградена най-вече върху наличието на компетенции. Те реализират своята компетентност в определена сфера на живота и така постигат чувство за хармонично, удовлетворяващо функциониране.
Когато самооценката е основана на вътрешни фактори, щастието не е заключено.


Източници:

Маслоу, Е. Към психологията на битието, Изток – Запад, 2018.
Маслоу, Е. Мотивация и личност. София: „Кибеа”, 2001.
Maslow, A. H. A Theory of Human Motivation. Psychological Review, 1943, 50, 370-396.


Димитър Галчев 2020