Компоненти на самооценката

Обща самооценка

Общата самооценка е относително устойчива във времето и ситуациите и изразява общата преценка, която човек има за себе си заедно с чувството, което я придружава.


Частични преценки

Частичните преценки са вижданията и оценките, които индивидът има и прави, по отношение на своите права, способности, компетенции, качества, характеристики, значимост и стойност.


Чувства за собствена стойност

Чувствата за собствена стойност представляват емоциите, които са свързани с частичните преценки, например – за одобрение и неодобрение, за увереност и неувереност, за харесване и нехаресване.


Димитър Галчев 2020